Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Yenilikçi   Güvenilir   Hızlı 


Bulut Adalet, Av.Buğrahan Bulut tarafından 2022 yılında yeni nesil avukatlık bürosu anlayışıyla kurulmuştur. Teknolojiyi hukuk sektörüne de getiren Bulut Adalet, Türkiye’de bir ilk olarak geleneksel hukuk bürosunun işlevleriyle yeni dijital araçları birleştirerek müvekkillerine hem büroda yüz yüze hem de internet ortamında birçok hukuki hizmet vermektedir. Güncel olarak davalarımızın çoğunluğunu aile hukukundan kaynaklanan davalar ve kira hukukundan kaynaklanan davalar oluşturmaktadır. 

  • Aşağıdaki örnek metini indirerek herhangi bir notere müracaat edilerek T.C kimliği ibraz etmek suretiyle vekaletname çıkartılabilecektir.
  • Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi resmi kimlik belgesi ibrazı zorunludur.
  • Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
  • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hemşirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmaklauğraşmazsınız.
  • Boşanma veya Miras reddi gibi özel yetki gerektiren hallerde ise 2 adet fotoğrafla müracaat edilmesi gerekmektedir. Bir vekaletname ile birden çok kişi vekalet verebilir.
  • Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.
  • Yabancı ülkede bu ülke yasalarına göre düzenlenen vekaletnameler, Lahey Anlaşmasına taraf devlet ise Apostil Şerhi içermesi durumunda tercümesiyle birlikte Türkiye’de geçerlidir.

Belge İçeriği

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, ilgili sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, arabuluculuk dahil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, istinaftan feragata ve istinaftan feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere İstanbul Barosu’nun 86372 sicil no’lu avukatı Av.Buğrahan Bulut’u (TC Kimlik No: 37133205026) vekil tayin ettim.

Misyon

Bulut Adalet olarak en önemli misyonumuz hukuku herkes için daha basit ve ulaşılabilir hale getirmektir. Bu sebeplerle her gün kaynaklarımızı ve zamanımızı insanların ihtiyaç duydukları yasal yardımları almalarını kolaylaştırmak için harcıyoruz.  Müvekkillerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için ofisimizde ve websitemizde en yüksek kalitede profesyonel ve kişisel hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.

Vizyon

Bulut Adalet olarak dünyadaki teknolojik devrimlere adapte olarak Türkiye’nin ilk yeni nesil hukuk bürosu olduk. Yeni nesil hukuk büromuzu müvekkil hizmetlerinde kendini mükemmelliğe adamış yetenekli avukatları ve ekip üyelerini işe alarak, eğiterek, büromuzu Türkiye ve dışında uluslarası alanda da geliştirmeye devam edeceğiz.